Turn your device in portrait mode.


Duże jednoosobowe firmy i przedsiębiorcy rozważający prowadzenie działalności we współpracy z innymi osobami powinni rozpatrzyć przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną działalnością może odbywać się trzema drogami:

– stworzenie zupełnie nowej spółki

– aport działalności do spółki

– przekształcenie w spółkę

 

Nowa spółka

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, może założyć nową spółkę, która stopniowo będzie przejmowała jego dotychczasową działalność .Założenie nowej spółki jest najlepszym sposobem dla tych, których działalności nie są związane umowami czy decyzjami administracyjnymi.

Na nowo utworzoną spółkę, nie przechodzą bowiem zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne przysługujące dotychczasowemu przedsiębiorcy.

Uzyskanie przez nową spółkę konieczne jest ponowne przejście całej procedury administracyjnej i poniesienie związanych z nią kosztów.

Procedura przygotowania wszystkich odpowiednich dokumentów oraz rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) trwa zazwyczaj od trzech tygodni do miesiąca
(w zależności od czasu, rodzaju spółki itp.)

 

Aport

W wyniku aportu (wkład niepieniężny) przedsiębiorca może zwiększyć swój dotychczasowy udział w spółce lub wejść do spółki jako nowy wspólnik.

Spółka przejmuje działalność przedsiębiorstwa z momentem zawarcia umowy przeniesienia przedmiotu aport na spółkę lub z dniem wskazanym w umowie aportowej.

Transakcja taka jest neutralna podatkowo. Nie podlega ona podatkowi od towarów i usług. Na dzień wniesienia aportu nie powstaje także obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, może wystąpić dopiero przy sprzedaży udziałów.

Wraz z aportem na spółkę przechodzą prawa z umów związanych z przedsiębiorstwem. Zasada ta nie dotyczy jednak obowiązków, do przeniesienia których wymagana jest zgoda drugich stron umów, z których obowiązki te wynikają.

 

Przekształcenie w sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. powstaje jako nowy podmiot prawa.

Sformalizowana procedura przekształcenia ,powoduje tzw. sukcesję uniwersalną praw i obowiązków. Spółka z o.o. wstępuje zatem we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną.

Przekształcenie przedsiębiorstwa pozwala na zachowanie niemal wszystkich dotychczasowych koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych. Wyjątki od tej zasady mogą wynikać jedynie z przepisów szczególnych, które zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Facebook - Logo Instagram - Logo