Praca zdalna to obecnie jedna z najpopularniejszych form podejmowania zatrudnienia. Pracownicy cenią sobie swobodę zdalnego wypełniania obowiązków oraz oszczędność czasu np. na dojazdach, a pracodawcy mogą zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem biura. Jednak do wykonywania pracy zdalnej pracownik musi mieć stanowisko oraz odpowiedni sprzęt. Zużywa także swój prąd oraz korzysta z własnego łącza internetowego. To właśnie dlatego pracodawców obowiązuje zwrot kosztów pracy zdalnej. Jak wygląda i na czym polega ryczałt za pracę zdalną? Na jakiej podstawie się go rozlicza? Komu przysługuje zwrot za pracę zdalną?

Praca zdalna: ryczałt – jak ją definiują przepisy?

W rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu pracy rozdziału II c art. 67 praca zdalna:

„(…) może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna)”.

Zapisy te są znaczące dla wprowadzonych 7 kwietnia 2023 roku oficjalnych unormowań związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Dzięki tym zmianom doszło bowiem nie tylko do uaktualnienia definicji pracy zdalnej, ale również do określenia wymogów, w jakich ta forma zatrudnienia ma funkcjonować. Chodzi tutaj przede wszystkim o zasady ustalania ryczałtu za pracę zdalną oraz o uformowanie obowiązków pracodawców związanych z wykonywaniem przez zatrudnionych pracy zdalnej.

Dodatek za pracę zdalną – co to jest?

Pracując zdalnie, pracownik często ponosi dodatkowe koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy, takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zużycie energii elektrycznej czy internet. Dodatek za pracę zdalną to forma rekompensaty tych kosztów przez pracodawcę. Jest to dodatkowa kwota, która jest wypłacana pracownikowi wraz z wynagrodzeniem za pracę, jednak jej częstotliwość zależy od indywidualnych ustaleń zawartych na umowie bądź w regulaminie. Wysokość tego dodatku jest różna i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, wymagane wyposażenie czy umowa między pracownikiem a pracodawcą.

Ryczałt a praca zdalna

Ryczałt za pracę zdalną – od kiedy?

W kontekście pracy zdalnej niezwykle istotnym elementem jest kwestia zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych poza siedzibą firmy. Wiele osób zastanawia się, od kiedy możliwe jest otrzymanie ryczałtu za pracę zdalną. W tym aspekcie kluczowe jest zrozumienie, że prawo do ryczałtu za pracę zdalną jest zdefiniowane przez konkretne przepisy prawa pracy oraz umowę o pracę, natomiast nie porusza kwestii tego, kiedy powinno dojść do takiego uregulowania. Rozwiązanie tej kwestii jest bowiem po stronie pracodawców, a zapisy nowelizacji są w tym wypadku dość liberalne. W związku z tym pracodawca ma obowiązek zwrócić te wydatki, jednak od niego zależy tak naprawdę jak to zrobi, ile będzie wynosił ryczałt oraz kiedy koszty te będą regulowane.

Wszystko zależy od konkretnej umowy o pracę oraz polityki firmy. W niektórych przypadkach pracownik może otrzymać ryczałt od pierwszego dnia pracy zdalnej, w innych – po określonym czasie np. raz na kwartał lub raz w roku kalendarzowym. Dlatego też zawsze warto skonsultować tę kwestię z pracodawcą lub działem HR, aby ustalenia te były jasne dla obu stron umowy.

Jaki ryczałt za pracę zdalną?

Decydując się na pracę zdalną, wiele osób zastanawia się nad kwestią zwrotu kosztów związanych z tą formą zatrudnienia – w końcu to dom staje się biurem, co przekłada się np. na większe zużycie ogrzewania. Ryczałt to obecnie jedna z popularniejszych metod regulowania tych wydatków związanych z wyposażeniem i utrzymaniem stanowiska pracy w home office. Wysokość tego ryczałtu jest różna i zależy od wielu czynników. Zatem jak ustalić ryczałt za pracę zdalną?

Przy ustalaniu dodatku warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim ryczałt powinien być adekwatny do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez pracownika. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu do rozliczenia bierze się między innymi udokumentowane ceny rynkowe, które określają koszty energii elektrycznej. Ryczałt nie powinien stanowić dodatkowego obciążenia dla pracodawcy. Dlatego też, ustalając jego wysokość, warto wziąć pod uwagę zarówno interesy pracownika, jak i przedsiębiorcy. Ostatecznie w wielu firmach wysokość ryczałtu waha się od kilku do kilkunastu złotych za dzień pracy. Zdarzają się jednak przedsiębiorcy, którzy pod uwagę biorą nawet amortyzację podłogi, biurka, czy podnóżka – wtedy wydatki ryczałtowe mogą wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu złotych na dzień.

Wysokość ryczałtu za pracę zdalną nie jest ściśle określona i zależy od umowy między pracodawcą a pracownikiem. Istnieje jednak ograniczenie, które nie pozwala na wypłacanie ryczałtu w wysokości drugiej wypłaty – może on bowiem wynosić maksymalnie 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Praca zdalna – zwrot kosztów

Zwrot kosztów za pracę zdalną to temat, który wymaga jeszcze dopracowania, jednak pracodawcy już teraz muszą poradzić sobie z rozplanowaniem i wprowadzeniem w życie tego rodzaju świadczenia. Pytania, jakie się najczęściej pojawiają, nie dotyczą jednak tylko tego, ile wynosi ryczałt za pracę zdalną, ale także tego, za co on przysługuje. Zazwyczaj zasady ustalania ryczałtu powinny odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika oraz realnemu zużyciu poszczególnych elementów składających się na możliwość wykonywania obowiązków służbowych.

Najczęściej pod uwagę bierze się:

  • normy zużycia energii elektrycznej,
  • koszty usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • normy zużycia materiałów i narzędzi pracy zdalnej (np. urządzeń technicznych w przypadku, gdy pracodawca nie zapewnia służbowego sprzętu, a pracownik wykonuje obowiązki na prywatnym laptopie bądź telefonie.

Praca zdalna a koszty uzyskania przychodu – 2023

Zmiany w przepisach dotyczących pracy zdalnej w 2023 roku mają istotny wpływ na koszty uzyskania przychodu. Z jednej strony praca zdalna pozwala na oszczędności związane z dojazdem do pracy czy koniecznością utrzymania garderoby służbowej, z drugiej strony pracodawcy są zobowiązani do pokrycia części kosztów związanych z pracą zdalną. Zgodnie z decyzją wydaną przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej pracownicy zdalni mogą korzystać z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Choć pierwotnie ustawodawca przewidział ten przywilej podatkowy dla osób, które między innymi muszą dojeżdżać do pracy np. do innego miasta, to została wydana decyzja, na mocy której osoby pracujące w miejscu zamieszkania nadal mogą wykazywać podwyższone koszty uzyskania przychodu pracowniczego.

Praca zdalna a koszt

Jak wyliczyć ryczałt za pracę zdalną?

W przypadku wyliczania ryczałtu za pracę zdalną kluczowe jest zrozumienie, jakie koszty są z tym związane. Podstawą do wyliczenia ryczałtu mogą być na przykład koszty związane z używaniem prywatnego sprzętu, energii elektrycznej, ogrzewania czy internetu.

W praktyce wyliczenie ryczałtu za pracę zdalną może być skomplikowane i wymagać indywidualnego podejścia. Warto skonsultować się z doświadczonym biurem rachunkowym, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z przepisami. Co więcej, konieczne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, ponieważ przedsiębiorca nie ma dowolności w przyznawaniu wysokości ryczałtu. W przypadku energii elektrycznej konieczne jest np. ustalenie, ile prądu zużywa każde z urządzeń, z których korzysta pracownik, ile czasu były one w użytku oraz jaka jest taryfa za prąd poszczególnych pracowników.

Praca zdalna: ekwiwalent za prąd – czy stanowi przychód?

W Polsce zgodnie z przepisami podatkowymi ekwiwalent za prąd udzielany pracownikowi na pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną zazwyczaj nie jest uważany za przychód, który podlegałby opodatkowaniu. Pracodawca udziela pracownikowi ekwiwalentu za prąd w ramach umowy o pracę lub innej umowy, a te świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Należy jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach, które warunkują to zwolnienie. Jakie to zasady?

  • Świadczenia te mogą być udzielane tylko na pokrycie konkretnych kosztów związanych z pracą zdalną lub innymi pracowniczymi celami.
  • Świadczenia te muszą być udzielane na podstawie umowy lub regulaminu pracy i są przeznaczone dla wszystkich pracowników zdalnych na równych zasadach.
  • Kwoty ekwiwalentu za prąd lub innych świadczeń nie przekraczają określonych limitów ustalonych przez przepisy podatkowe.
  • Pracodawca prowadzi odpowiednią dokumentację księgową i prawidłowo rozlicza świadczenia.

Zalety i wady pracy zdalnej – ryczałt: praca zdalna

Praca zdalna przynosi wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Osoby pracujące zdalnie często zauważają poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także zadowolenie z możliwości elastycznego zarządzania swoim czasem. Pracodawcy natomiast mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z utrzymaniem biura.

Niemniej jednak praca zdalna ma również swoje wady. Może to np. obejmować poczucie izolacji przez brak bezpośredniego kontaktu z zespołem. Rozwiązaniem tych problemów jest jednak odpowiednie podejście do zarządzania. W przypadku przedsiębiorców wadą pracy zdalnej mogą być problemy komunikacyjne oraz obawa przed tym, czy pracownicy rzeczywiście wykonują swoje obowiązki. Jednak i w tym wypadku istnieją narzędzia, które umożliwiają nadzór nad pracownikami oraz utrzymanie odpowiednich wyników. 

Dla niektórych osób wadą może wydawać się konieczność wypłacania ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną, jednak rozwiązanie to jest znacznie mniej kosztowne niż utrzymanie biura, natomiast dzięki Open Profit rozliczenie tych świadczeń jest szybkie i bezproblemowe.

FAQ:

  1. Czy praca zdalna wiąże się ze zwrotem kosztów, jakie ponosi pracownik za tę formę pracy?

Tak, podjęcia zatrudnienia w formie zdalnej wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Jednym z nich jest właśnie zwrot kosztów, jakie pracownik ponosi np. za wykorzystanie energii elektrycznej czy internetu.

  1. Jak wyliczyć ryczałt za pracę zdalną?

Podczas obliczania ryczałtu za pracę zdalną konieczne jest wzięcie pod uwagę realnych kosztów, które ponosi pracownik w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w domu. Są to aspekty, takie jak np. wysokość taryfy za energię elektryczną czy dane dotyczące tego, ile energii zużywa sprzęt pracowniczy.

  1. Od kiedy należy wyliczać ryczałt na pracę zdalną?

W tym wypadku wiele zależy od umowy oraz od polityki firmy. W niektórych przedsiębiorstwach ryczałt naliczany jest już od pierwszego dnia, a w niektórych dopiero np. po miesiącu, gdy można określić zużycie prądu.