Turn your device in portrait mode.


CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ OD 01.01.2019

Nowe przepisy przewidują możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji.

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zezwolił na posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji w celu potwierdzenia siedziby kontrahenta, ale tylko wtedy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

  1. pobór podatku u źródła dotyczy usług realizowanych z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
  2. kwota należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym;
  3. informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
Facebook - Logo Instagram - Logo