Zawieszenie działalności gospodarczej  –  z jakimi obowiązkami się wiąże i jakie daje korzyści

Większość przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności przy utracie płynności finansowej, a tym samym braku środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Duże znaczenie ma to czy prowadzenie firmy wiąże się z sezonowością oraz brakiem zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Przyczyną zawieszenia działalności mogą być również zdarzenia losowe , dłuższe choroby właścicieli, wyjazdy za granicę itp.

W okresie zawieszania przedsiębiorca nie musi składać deklaracji VAT oraz nie płaci zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek.

OBOWIĄZKI I FORMALNOŚCI

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, może zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą na minimum 30 dni, a maksymalnie na czas nieokreślony. Natomiast przedsiębiorca wpisany do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Od 30 kwietnia 2018 przedsiębiorca zatrudniający pracowników, również tych przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

W celu zawieszenia działalności przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie gminy (osobiście lub elektronicznie) wniosek CEIDG-1, który jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. Po otrzymaniu takiej informacji ZUS zawiadomi płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach. Przedsiębiorca działający w formie spółki handlowej zgłoszenia o zawieszeniu działalności dokonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODATEK DOCHODOWY

Przywilejem  zawieszonej działalności jest to że podatnik nie musi wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zawieszenia i wznowienia działalności. Jednak, jeśli zawieszenie obejmuje koniec roku podatkowego przedsiębiorca  zobligowany jest do złożenia zeznania rocznego, sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi oraz ustalenia dochodu bądź straty.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie może osiągać przychodów z bieżącej działalności, ale posiada prawo do sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy –  wtedy taki przychód należy wykazać w PKPIR jako pozostały przychód.

Wydatki wobec stałych zobowiązań, które są następstwem umów zawartych przed zawieszeniem np. abonament telefoniczny, czynsz za wynajem lokalu, podatek od nieruchomości, raty leasingowe itp. mogą stanowić koszt uzyskania przychodów i wykazane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Przy rozliczaniu się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie ma obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności, jednak nadal powinna być prowadzona ewidencja przychodów.

Podatku opłacanego w formie karty podatkowej  w okresie zawieszenia nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały czas trwania zawieszenia, w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

PODATEK VAT

Podatnik VAT nie ma obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody (np. z tytułu sprzedaży środków trwałych) i w okresie zawieszenia powstaje obowiązek podatkowy, musi złożyć deklarację VAT.

Przedsiębiorca rozliczający się z podatku VAT ma możliwość poprzez składanie deklaracji odliczać VAT             z wydatków stałych wynikających z umów zawartych przed zawieszeniem . Pamiętać jednak należy , że Urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT  m.in. jeśli podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.