Wprowadzany od 1 października wraz z nowym JPK_VAT obowiązek oznaczania dostaw i świadczenia usług (GTU) rodzi wśród podatników wiele wątpliwości. Dotyczą one zarówno towarów i usług, które powinny być oznaczane, jak i faktur z nimi związanych.

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”.

Podkreślić należy, że wskazany obowiązek ciążyć będzie wyłącznie na sprzedawcach. Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać poniższych oznaczeń w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT, zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020.

Oznaczenia wprowadzone w nowym JPK VAT z deklaracją np. MPP, MK, FP, TP, GTU mają zastosowanie do wszystkich dokumentów wykazywanych w JPK_V7M/JPK_V7K w czasie jego obowiązywania. Mają, więc zastosowanie do:

 • faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik korzystać będzie z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania,
 • faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem JPK_V7M/ JPK_V7K.

Co ważne symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą tylko w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Oznacza to, że nawet jeśli faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU, ale korekta ich nie dotyczy to faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

Oznaczenia GTU mają również zastosowanie do:

 • faktur zaliczkowych,
 • faktury z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • towarów używanych, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,
 • refakturowania usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),
 • eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT) np. paliw, eksportu usług np. niematerialnych,
 • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

W przypadku gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU można zastosować wiele oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

Oznaczenia GTU nie dotyczą:

 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji, gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie),
 • nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług),
 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 u.p.t.u.,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Korekta błędnych oznaczeń GTU W przypadku gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji korekty błędnych oznaczeń GTU można dokonać na 2 alternatywne sposoby. Poprzez:

 • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym – ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
 • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Więcej informacji