Zatrudnianie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Statystyki pokazują jednak, że coraz więcej osób decyduje się na ten krok, widząc w nim szereg korzyści. Zanim podejmiesz decyzję o zatrudnieniu wspólnika, warto zrozumieć wszystkie aspekty tego procesu, ponieważ to nie tylko kwestia umowy o pracę czy umowy zlecenia. To również decyzja, która ma wpływ na obowiązki i przywileje wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy opłacanie podatków. Dlatego też ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć taką współpracę. Jak zatem wygląda zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o.?

Zatrudnienie w spółce Z O.O. – podstawowe zasady

Będąc członkiem zarządu, wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi być zatrudniony – ale jeśli chce brać udział w działaniu firmy, może skorzystać z takiej możliwości. Status właściciela kapitału nie gwarantuje mu bowiem zatrudnienia, które zależy od indywidualnej decyzji, jaką podejmą razem wspólnicy spółki. Jest to możliwość zagwarantowana prawnie przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, który dopuszcza pracownicze zatrudnianie wspólników.

Zdecydowanie o zatrudnieniu wspólnika w spółce Z O.O. wymaga przemyślenia kilku kluczowych aspektów. Przede wszystkim, należy pamiętać, że wspólnik w świetle prawa uznawany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o powołaniu. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia zależy od specyfiki działalności spółki i oczekiwań wspólnika.

Umowa o pracę gwarantuje największą stabilność i szereg uprawnień pracowniczych, ale wiąże się z większymi kosztami dla spółki. Z kolei umowy cywilnoprawne dają większą elastyczność, ale nie zapewniają takiego poziomu ochrony pracownika. Natomiast powołanie to najtańszy i najprostszy sposób zatrudnienia wspólnika. Warto jednak pamiętać, że mimo zatrudnienia na umowę o pracę możliwe jest odwołanie członka zarządu spółki poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. 

Jakie są zalety i wady zatrudnienia wspólnika w spółce Z O.O.?

Zatrudnienie wspólnika w spółce Z O.O. może przynieść wiele korzyści. Wspólnik, jako osoba związana z firmą, zazwyczaj posiada dogłębne zrozumienie jej działalności, co może przyczynić się do efektywniejszego zarządzania i podejmowania decyzji. Ponadto, zatrudnienie wspólnika może prowadzić do zwiększenia zaangażowania i lojalności, co jest nieocenione w długoterminowym rozwoju firmy. Jednakże istnieją również pewne ryzyka.

Zatrudnienie wspólnika może prowadzić do konfliktów interesów, szczególnie jeśli wspólnik jest jednocześnie pracownikiem i członkiem zarządu. Może to wpływać na bieżącą działalność zarządczą spółki i prowadzić do niezdrowej konkurencji. Ponadto, zatrudnienie wspólnika może prowadzić do zwiększenia kosztów, zwłaszcza jeśli wymaga to dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Zatrudnienie wspólnika w spółce Z O.O. na umowę o pracę

Decyzja o formie zatrudnienia wspólnika w spółce Z O.O. jest kluczowa i wpływa na wiele aspektów dotyczących zarówno zatrudnionego, jak i spółki. Jedną z dostępnych form jest umowa o pracę. Zapewnia ona stabilność i szereg gwarancji, takich jak płatny urlop, chorobowe czy ochrona przed zwolnieniem dla członka zarządu. Jednakże wiąże się z nią również wyższe koszty dla pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W przypadku umowy o pracę wspólnik ma pewność stałego dochodu i jest chroniony przez Prawo pracy oraz zapisy Kodeksu pracy. To może być korzystne, jeśli spółka jest stabilna i przewiduje długoterminowe zatrudnienie. Jednakże umowa o pracę może być mniej atrakcyjna dla młodych, dynamicznie rozwijających się spółek, które potrzebują większej elastyczności.

Warto też pamiętać, że umowa o pracę może zostać uznana przez organy państwowe za pozorną, w przypadku jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnika, który posiada większą część udziałów (np. 94% do 6% udziałów w kapitale zakładowym spółki). W takim wypadku dochodzi bowiem do zawarcia stosunku pracy, w którym nie zachodzi przesłanka odpłatności pracy, ponieważ pracodawca (jedyny wspólnik spółki) i pracownik to ta sama osoba. Oznacza to, że nie jest on zależny ekonomicznie od swojego pracodawcy (jest nim on sam). Zasada ta ma także zastosowanie gdy chodzi o zatrudnienie prezesa zarządu w spółce Z O.O. – stosunek pracy osoby będącej prezesem jednoosobowego zarządu wygasa gdy nabędzie on wszystkie udziały.

Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o.

Zatrudnienie wspólnika w spółce Z O.O. na umowę zlecenie lub o dzieło

Umowa zlecenie lub umowa o dzieło pozwalają na większą swobodę w kształtowaniu warunków współpracy. Może to być korzystne dla spółek, które potrzebują elastyczności, na przykład ze względu na sezonowość działalności czy niepewne perspektywy finansowe. Wadą jest jednak brak pewnych gwarancji, które daje umowa o pracę, takich jak płatny urlop czy ochrona przed zwolnieniem.

Dzięki temu, że możliwe jest zawarcie z członkiem zarządu umowy cywilnoprawnej, jego zarobki netto są wyższe niż w przypadku umowy o pracę. W systemie ubezpieczeń społecznych nie pojawiają się także próby kwestionowania zasadności takiego zatrudnienia, jak to ma miejsce w przypadku gdy zachodzi stosunek pracy wspólnika spółki.

Zatrudnienie wspólnika w spółce Z O.O. – umowa o powołaniu

Umowa o powołaniu to najtańszy sposób powierzenia funkcji za wynagrodzeniem wspólnikowi spółki. Jednak dotyczy ona tylko członków zarządu, którymi często są udziałowcy. Umowa o powołaniu tworzona jest na podstawie uchwały wspólników, a w jej treści musi znaleźć się wynagrodzenie należne za dany okres pracy. Członek zarządu podlega wtedy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, w którym  składka wynosi 9% oraz odprowadza podatek dochodowy.

Aspekty prawne zatrudnienia wspólnika w spółce Z O.O.

Analizując aspekty prawne zatrudnienia wspólnika w spółce Z O.O., nie można pominąć kilku kluczowych kwestii, dotyczących możliwych form umowy.

  • Umowa o pracę – wspólnik może podjąć stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, jednak nie jest możliwe w ten sposób zatrudnienie na stanowisko prezesa w spółce Z O.O. lub inne stanowisko, wspólnika, który jest większościowym udziałowcem lub jedynym właścicielem.
  • Umowa zlecenie – wspólnik może również podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia. W takim przypadku nie ma ograniczeń co do pełnionych funkcji. Jednym z rodzajów umowy zlecenia jest kontrakt menadżerski.
  • Umowa o dzieło – jest to kolejna forma zatrudnienia, która jest dostępna dla wspólnika. Umowa o dzieło różni się od umowy o pracę i umowy zlecenia, ponieważ jest to umowa wynikowa, a nie czasowa.
  • Umowa o powołaniu – to zatrudnienie dostępne tylko dla członków zarządu. Należy jednak pamiętać, że mogą oni być także udziałowcami.

Wszystkie te formy zatrudnienia mają swoje specyficzne cechy i wymagają dokładnej analizy, aby zapewnić zgodność z prawem i optymalizację podatkową.

Podatkowe konsekwencje zatrudnienia wspólnika

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą szereg konsekwencji podatkowych, które mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z jednej strony, zatrudnienie wspólnika pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania, co przekłada się na mniejsze obciążenie podatkowe dla spółki. Z drugiej strony, wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi jest kosztem uzyskania przychodu, co oznacza, że spółka musi odprowadzić od niego odpowiednie podatki. W przypadku zatrudnienia wspólnika spółka musi również pamiętać o obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wspólnik w spółce z o.o.

Zatrudnienie wspólnika a ZUS — obowiązki i przywileje

Porównując obowiązki i przywileje związane z zatrudnieniem wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie można pominąć kwestii związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wspólnik (i/lub członek zarządu) zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku wspólnika niezatrudnionego, który stał się członkiem zarządu poprzez powołanie w umowie spółki, obowiązek ten nie występuje. Natomiast członkowi zarządu, któremu została zaproponowana umowa cywilnoprawna, również przysługują składki ubezpieczeniowe określane przez Kodeks cywilny, z wyjątkiem składki chorobowej, którą członek zarządu może opłacać dobrowolnie.

Jak prawidłowo rozliczyć zatrudnienie wspólnika?

Podstawowym krokiem w procesie rozliczania zatrudnienia wspólnika jest zrozumienie specyfiki umowy o pracę lub innej umowy, która jest zawierana między spółką a wspólnikiem. Należy pamiętać, że wspólnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny pracownik. W praktyce oznacza to, że musi on odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także podatek dochodowy. Podstawą do obliczenia tych kwot jest wynagrodzenie, które wspólnik otrzymuje za swoją pracę. W przypadku, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ musi on odprowadzać składki nie tylko od wynagrodzenia, ale również od tzw. ekwiwalentu za pracę w zarządzie. W związku z tym, rozliczenie zatrudnienia wspólnika wymaga szczególnej staranności i należy zwrócić na to uwagę podczas prowadzenia księgowości spółki.

W takim wypadku najlepiej skorzystać z usług księgowych online w Open Profit. Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi sprawami księgowymi Twojej spółki, w tym oczywiście obsługą kadrowo-płacową. Oferujemy długofalową współpracę i możemy towarzyszyć Ci już od początku Twojej drogi – nasze usługi to także pomoc w założeniu firmy. Dzięki temu skupisz się na tym co najważniejsze w prowadzeniu biznesu!

 

Skontaktuj się z nami!

FAQ:

  1. Czy wspólnik może być jednocześnie pracownikiem spółki Z O.O.?

Tak, wspólnik może być jednocześnie pracownikiem spółki Z O.O., jednak musi spełniać pewne wymogi prawne i podatkowe. Wszystko zależy od specyfiki danej spółki i jej umowy.

  1. Jakie są podatkowe konsekwencje zatrudnienia wspólnika?

Podatkowe konsekwencje zatrudnienia wspólnika zależą od formy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę wspólnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku umowy zlecenia wspólnik może być zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

  1. Czy zatrudnienie wspólnika jest korzystne dla spółki Z O.O.?

Zatrudnienie wspólnika może przynieść korzyści dla spółki Z O.O., takie jak możliwość rozdzielenia zysków czy zwiększenie kapitału zakładowego. Jednak związane jest to również z pewnym ryzykiem, takim jak konflikt interesów czy zwiększone obciążenie podatkowe.