Turn your device in portrait mode.


Zatrudnianie osób młodocianych

Od 1 września 2018 roku zmieniły się przepisy Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania osób młodocianych. Najważniejszą zmianą było obniżenie wieku osoby, którą można zatrudnić na umowę o pracę do 15. roku życia.

Warunki zatrudniania osób w wieku od 15 do 18 lat

– ukończenie co najmniej 8-letniej szkoły podstawowej przez młodocianego,

– przedstawienie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca nie zagraża jego zdrowiu,

– młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego,

– zatrudnienie młodocianego w celu innym niż nauka zawodu jest możliwe przy pracach lekkich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego oraz nie utrudniają mu wypełniania obowiązków szkolnych. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy oraz właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 Kodeksu pracy.

 

Dodatkowe zasady zatrudniania osób w wieku od 15 do 16 lat

– osoby w tym przedziale wiekowym mogą wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową,

– wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego jak również zezwolenie właściwego inspektora pracy,

– czas pracy nie może wynosić więcej niż 6 godzin na dobę.

 

Zatrudnianie dzieci poniżej 15. roku życia

– dzieci w wieku 13-14 lat mogą być zatrudniane tylko na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,

– w przypadku dzieci poniżej 13. roku życia umowy są zawierane przez ich ustawowych przedstawicieli – rodziców bądź opiekunów prawnych.

Facebook - Logo Instagram - Logo