Turn your device in portrait mode.

 1. NUMER PESEL

Założyć firmę w Polsce może każdy obywatel Ukrainy, który:
– przebywa w Polsce legalnie oraz
– posiada numer PESEL

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) stworzono wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraińskim oraz w języku polskim i rosyjskim.

Co powinieneś zrobić, aby uzyskać numer PESEL? Wszystkie potrzebne informacje – również w języku ukraińskim – znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

 1. KIEDY POBYT OBYWATELA UKRAINY JEST LEGALNY?

Obywatel Ukrainy może legalnie przebywać w Polsce, jeśli spełnia jeden z warunków:

 • ma ważny tytuł pobytowy
 • przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce
 • posiada Kartę Polaka i opuścił Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 roku, a następnie przybył legalnie do Polski i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Tytuł pobytowy to dokument, która uprawnia do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Może to być:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Obywatel Ukrainy, który po 24 lutego 2022 roku wjechał legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, może po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu i nie później niż do 23 sierpnia 2023 roku, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na 3 lata.

 1. PROFIL ZAUFANY

Co to jest Profil Zaufany?

To darmowe narzędzie, którym potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie. Działa jak podpis elektroniczny. Przy pomocy Profilu Zaufanego załatwisz większość spraw dotyczących firmy (m.in. rejestracja działalności, zmiany danych, sprawy w ZUS, rejestracja kasy fiskalnej)

Jak uzyskać Profil Zaufany? Wszystkie potrzebne informacje – również w języku ukraińskim – znajdują się na stronie:

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage

 1. CEiDG

Co to jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG. Można to zrobić przez Internet (do tego potrzebny jest Profil Zaufany) albo udając się do urzędu gminy.

We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający (kody znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd)
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania
 • formę opodatkowania

Po zarejestrowaniu działalności otrzymasz numer NIP oraz REGON dla swojej firmy. Wpis w CEIDG z danymi Twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku. CEIDG prześle Twoje dane do urzędu skarbowego oraz ZUS.

W momencie, kiedy pobyt przedsiębiorcy przestanie być legalny, jego działalność zostanie wykreślona z CEIDG. Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi:

 • po upływie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku, czyli po 23 sierpnia 2023 roku,
 • po upływie ważności przedłużonych tytułów pobytowych,
 • jeżeli w okresie w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, obywatel Ukrainy opuści terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc.

Tutaj zarejestrujesz działalność gospodarczą online:

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00

Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu firmy, zgłoś się do naszego biura!

Facebook - Logo Instagram - Logo