Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód w styczniu 2020 roku mają możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku progresywnego (według skali podatkowej: 17% i 32%) na podatek liniowy (19%) lub rezygnacji z podatku liniowego do 20 lutego 2020r.

W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o zmianę danych we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) lub zawiadomienie do urzędu skarbowego w formie pisemnej.

W oparciu o złożony wniosek lub zawiadomienie podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności.

Przypominamy również, że można zmienić formę wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Kwartalne zaliczki na PIT

Mali podatnicy (dla celów PIT, to przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył: kwoty przychodu w 2019 roku w wysokości 8 747 000 zł) mogą wybrać kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Terminy płatności zaliczek za poszczególne kwartały kształtują się co do zasady następująco:

I kwartał roku – do 20 kwietnia,

II kwartał roku – do 20 lipca,

III kwartał roku – do 20 października,

IV kwartał roku – do 20 stycznia.

Uproszczone zaliczki na PIT

Przedsiębiorcy mogą wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Zaliczki uproszczone nie są obliczane na podstawie realnego dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Uproszczenie polega na ustaleniu stałej przez cały rok podatkowy wysokości miesięcznej zaliczki na podatek w wysokości 1/12 kwoty uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej, wykazany w zeznaniu rocznym za rok poprzedzający (lub dwa lata poprzedzający) dany rok podatkowy.

Podatnicy decydujący się do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej mają obowiązek:

-stosować wybraną formę przez cały rok podatkowy,

-wpłacać zaliczki w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy.

Zawiadomienie o formie wpłacania zaliczek na PIT składa się bezpośrednio w zeznaniu rocznym.