Turn your device in portrait mode.


Ulga podatkowa IP BOX to instrument podatkowy wspierający działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Dzięki niemu przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, po spełnieniu określonych warunków, mogą w odniesieniu do tych dochodów zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5%.

Dla kogo?

IP BOX skierowany jest do podmiotów, które tworzą i sprzedają usługi lub produkty oparte na prawach własności intelektualnej. Najczęściej stosowana jest w branży IT.

Co jest objęte ulgą?

Ulgą IP BOX mogą zostać objęte usługi i produkty, które spełniają łącznie wszystkie trzy poniższe przesłanki:

 1. Produkt został wytworzony lub rozwinięty przez Twoją firmę.
 2. Produkt musi opierać się o:
 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432).

3. Produkt musi być objęty ochroną prawną na podstawie odrębnych przepisów np. autorskie prawo majątkowe

Katalog dochodów kwalifikowanych.

Przepisy regulujące zasady stosowania ulgi IP BOX wskazują zamknięty katalog dochodów kwalifikowanych, jakie mogą być objęte 5% stawką podatku dochodowego. Są to:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Preferencyjna stawka podatkowa ? wątpliwości.

Ulga IP Box, obowiązująca od stycznia 2019 roku, wciąż budzi wiele kontrowersji, wynika to głównie z faktu, że przepisy w tym zakresie są wciąż niejasne. Pojawiające się indywidualne interpretacje podatkowe pomagają w analizie przedmiotowych przepisów, natomiast wciąż istnieje ryzyko i tym samym skorzystanie z ulgi może zostać podważone przez organy podatkowe.

Z uwagi na fakt, iż autorskie prawa do programu komputerowego związane są z dynamicznym rozwojem nowych technologii, nie da się ustalić jednoznacznej i niezmiennej definicji tego pojęcia. Zaleceniem objaśnień podatkowych jest, aby podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w zakresie prawa, jakim jest autorskie prawo do programu komputerowego skorzystali z instytucji interpretacji indywidualnej, która może zostać złożona do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i w takiej sytuacji podatnik uzyska ochronę prawnopodatkową w zakresie uregulowanym w przepisach ordynacji podatkowej. Jak wskazują objaśnienia podatkowe ?podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów) ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania?.

Co podlega pod działalność badawczo-rozwojową w zakresie oprogramowania komputerowego?

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń

Jakie są zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania?

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w art. 24d ust.4 ustawy o CIT. Zatem dla zastosowania opodatkowania preferencyjnego podatnik winien jest określić:

 • dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które osiągnął w danym roku podatkowym,
 • wskaźnika, który zostanie zastosowany do przemnożenia dochodu.

Wzór na obliczenie wskaźnika:

(a+b)*1,3/a+b+c+d

gdzie:
a – prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego zgodnie z przepisami ustawy CIT,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy CIT,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Czy stosujemy preferencyjne opodatkowanie w trakcie roku podatkowego?

W rozumieniu przepisów ustawy CIT i PIT podatnik, który zdecydował się na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania dochodu, jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego według zasad ogólnych.

Podatnicy korzystający z opodatkowania preferencyjnego są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). Oznacza to, że w trakcie roku podatkowego rozliczają się według zasad ogólnych, lub formy liniowej. Po zakończeniu roku podatkowego określają dochód i obliczają podatek dochodowy według zasad IP box. Powstała podczas sporządzania zeznania rocznego nadpłata podatku dochodowego podlega zaliczeniu na poczet kolejnych zaliczek na podatek dochodowy, lub może zostać zwrócona na konto podatnika na podstawie jego wniosku.

Jakie są obowiązki ewidencyjne podatników korzystających z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanego IP.

Podatnicy są zobowiązania do:

 • wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w ewidencji rachunkowej, którą prowadzą,
 • prowadzenia ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • wyodrębnienia kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób, który zapewnia określenie kwalifikowanego dochodu,
 • w przypadku wykorzystywania więcej niż jednego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, i nie jest możliwe w prowadzonej ewidencji wyodrębnienie kosztów dla każdego z tych praw, podatnik jest zobowiązany do zapewnienia zapisów pozwalających na ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • w przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów dla każdego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a podatnik wprowadza je w więcej niż jednym produkcie lub usłudze, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniających ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub usług, lub grup produktów czy usług.

Wydane interpretacje indywidualne.

W dniu 4 lipca 2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO) W dniu 8 lipca 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR)

Facebook - Logo Instagram - Logo