Turn your device in portrait mode.


Od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z 45 branż będą mogli się ubiegać o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Wnioski będą dostępne za pośrednictwem bankowości internetowej 18 banków.

Pomoc dla Mikrofirm

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 000 000 EUR;
 • Konieczny jest spadek obrotów o minimum 30% w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;
 • Przy spadku obrotów o co najmniej 30% – subwencja wyniesie 18 000 zł na 1 pracownika;
 • Przy spadku obrotów o co najmniej 60% – subwencja wyniesie 36 000 zł na 1 pracownika;
 • Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy PFR 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72 000 zł na pracownika.

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikrofirmy podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia kilku przesłanek, m.in:

 1. Utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. 
 2. Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Pomoc dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 000 000 EUR;
 • Konieczny jest spadek obrotów o minimum 30% w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;
 • Subwencja będzie wypłacana w kwocie 70% straty brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognozy);
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia kilku warunków. Ewentualny zwrot subwencji lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r.  Najważniejsze warunki dla umorzenia subwencji:

 1. Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
 2. Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 

Branże PKD podlegające programowi:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z – Pozostałe drukowanie
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z – Działalność muzeów
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Więcej informacji na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Facebook - Logo Instagram - Logo