Turn your device in portrait mode.


1. Zwolnienie z obowiązku uregulowania nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (art. 31 zo specustawy)

Wniosek składany w ZUS

Oprócz podmiotów, o których pisaliśmy wcześniej, ze zwolnienia z obowiązku uregulowania nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 mogą skorzystać również:

 • firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
 • płatnicy będący spółdzielnią socjalną
 • ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Jest możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek należnych za miesiąc marzec 2020 roku nawet w sytuacji, kiedy składki zostały już opłacone – ZUS będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonych składek, ale płatnik zobligowany jest do złożenia wniosku o zwrot. Wniosek o zwrot nadpłaconych składek należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu opłacania składek za kwiecień. Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

2. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. (art. 31 zy10 specustawy)

Wniosek składany w ZUS

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

 • składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
 • nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek.

3. Jednorazowa POŻYCZKA na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (art. 15zzd specustawy)

Wniosek składany w PUP

Dla kogo?

Pomoc dla wszystkich mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność przed 01.03.2020 r. (również niezatrudniających pracowników).

Pożyczka do 5.000 zł o charakterze jednorazowym,

Pomoc przyznawana przez starostę ze środków Funduszu Pracy.

Oprocentowanie: 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.

Okres spłaty: max 12 m-cy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki (może zostać przedłużony).

Możliwość umorzenia pożyczki: WARUNEK prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 m-cy od dnia otrzymania pożyczki.

Umorzenie dokonywane na wniosek.

Wniosek składany do PUP, nabór otwarty.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania, jeśli te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych źródeł.

4. Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z FGŚP do wynagrodzeń osób objętych przestojem ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów (art.15g specustawy).

Wniosek składany w WUP

Podmiotów zatrudniających pracowników, gdzie nastąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19 min. o 15% lub 25%

 • spadek obrotów
 • niezaleganie płatności podatkowych, składek ZUS (chyba, że jest decyzja ratalna)
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • porozumienie zawarte z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników
 • wniosek należy złożyć do 27.09.2020 r.
 • dofinansowanie: 50% Wynagrodzenia Minimalnego – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy max pomoc: 1.533 zł / pracownik (pełen etat)
 • wynagrodzenie może być obniżone max o 50%, ale nie mniej niż do najniższej krajowej
 • świadczenie wypłacane w okresie przestoju, max przez 3 m-ce (może zostać przedłużony).

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprz. złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 15.595,74 zł brutto.

Dofinansowanie wyłącznie na rzecz pracowników, dla których pracodawca nie otrzymał żadnej pomocy wcześniej.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy / warunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń.

5. Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z FGŚP do wynagrodzeń osób objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów (art. 15g specustawy)

Wniosek składany w WUP

Podmiotów zatrudniających pracowników, gdzie nastąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19 min. o 15% lub 25%

 • spadek obrotów
 • niezaleganie płatności podatkowych, składek ZUS (chyba, że jest decyzja ratalna)
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • porozumienie zawarte z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników
 • wniosek należy złożyć do 27.09.2020 r.
 • dofinansowanie: 50% wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy do pensji pracownika, ale max 40% przeciętnego + skł. społ. pracodawcy tj.  max pomoc: 2.452 zł / pracownik
 • wymiar czasu pracy ograniczany max o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, np. z 1/1 etat możemy obniżyć max na 8/10 etatu
 • świadczenie wypłacane w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, max przez 3 m-ce (może zostać przedłużony)
 • gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę sprzed obniżenia wymiaru czasu pracy (tzn., że jeśli pracownik przed obniżeniem etatu zarabiał 2600 zł brutto to po zredukowaniu etatu nadal ma otrzymywać 2600 zł brutto)

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprz. złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 15.595,74 zł brutto.

Dofinansowanie wyłącznie na rzecz pracowników, dla których pracodawca nie otrzymał żadnej pomocy wcześniej.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy / warunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń.

Dopłata nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika, który w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy był niezdolny do pracy wskutek choroby (przez okres niezdolności).

6. Dofinansowanie CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ pracowników dla przedsiębiorcy lub organizacji pozarządowych przez Starostę (art. 15zzb specustawy i art. 15zze specustawy)

Nabór w PUP Poznań od 27 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.

Pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 • Sadek obrotów (przedsiębiorca) – spadek sprzedaży / przychodów
 • Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS (chyba że umowa/decyzja o rozłożeniu na raty lub prolongacie zaległości),
 • Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

Co zyskasz?

 • wielkość spadku determinuje kwotę dofinansowania:
 • spadek 30%: max pomoc: 1.533 zł / pracownik,
 • spadek 50%: max pomoc: 2.146 zł / pracownik,
 • spadek 80%: max pomoc: 2.759 zł / pracownik,
 • przyznawane przez starostę na okres max 3 m-cy (może zostać wydłużony).

Wniosek składany do PUP, w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu.

Dofinansowanie wyłączone w stosunku do kosztów finansowanych z innych środków publicznych.

OCHRONA MIEJSC PRACY = utrzymanie w zatrudnieniu pracowników
z dofinansowywanym wynagrodzeniem przez czas otrzymywania świadczeń.

Naruszenie warunku = zwrot przez przedsiębiorcę dofinansowania, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

Facebook - Logo Instagram - Logo