Turn your device in portrait mode.


Tarcza 4.0 uzupełnia poprzednie ustawy i wprowadza nowe rozwiązania, które mają pomóc w utrzymaniu działalności gospodarczej oraz miejsc pracy.

Kluczowe rozwiązania ustawy:

  • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD;
  • wsparcie budżetów samorządów;
  • ułatwienia dot. przetargów;
  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  • wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu;
  • wsparcie utrzymania miejsc pracy;
  • ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Do najważniejszych dla przedsiębiorstw nowych form pomocy należy utworzenie funduszu dopłat do odsetek od kredytów obrotowych. Kredyty z dopłatami do odsetek będą udzielane do końca 2020 r. Przykładowo firma z sektora MŚP, która weźmie 1 mln zł kredytu na rok z oprocentowaniem 4 proc., zapłaci 20 tys. zł odsetek, a drugie 20 tys. zł dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Gdy duża firma otrzyma 100 mln zł kredytu z takim samym oprocentowaniem, zapłaci 3 mln zł odsetek, a 1 mln zł dopłaci bank.

Tarcza 4.0 przewiduje też dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z Funduszu może być pokryte 40% przeciętnego wynagrodzenia pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem ani obniżonym czasem pracy. Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego. Po zmianie przepisów osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu również będą objęte świadczeniem postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Pełne informacje na stronie Ministerstwa Rozwoju:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

Facebook - Logo Instagram - Logo