Turn your device in portrait mode.


Tarcza antykryzysowa 3.0 została przyjęta ustawą z dnia 14.05.2020 r. Wprowadza ona rozszerzenie dotychczasowej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie:

  1. Świadczenia postojowego – dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia 2020 (wcześniej było przed 1 lutego)
  2. Mikropożyczki w kwocie 5000 zł – podobnie jak świadczenie postojowe jest teraz dostępna także dla mikroprzedsiębiorców, którzy otworzyli lub wznowili działalność w marcu 2020 r.
  3. Zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 – z pomocy oprócz dotychczasowej grupy przedsiębiorców mogą również skorzystać:
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.
  • osoby korzystające z ulgi na start, jeżeli:
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone. Wniosek o zwrot nienależnie zapłaconej składki za kwiecień trzeba złożyć najpóźniej do 10.06.2020 r.

4. Zatrudniania cudzoziemców – możliwe jest bez koniecznego wcześniej zezwolenia na pracę. Przepis ten obowiązuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz do 30-go dnia po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Cudzoziemiec musi jednak spełnić dwa warunki:

  • Wykonywać pracę przy uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt lub działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • Posiadać zezwolenie na pracę ważne po 13 marca 2020r.

Źródło:

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 875)

Facebook - Logo Instagram - Logo