Turn your device in portrait mode.


22 stycznia 2021 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie dotyczące wsparcia z Tarczy 7.0. Pomoc dla przedsiębiorców, którzy odnieśli straty wskutek epidemii COVID-19 dostępna jest od 1 lutego 2021 roku. Rozporządzenie obejmuje kilka form pomocy, jednak każda z nich odnosi się do wybranych kodów PKD. Wnioski należy składać od 1 lutego do 31 marca 2021 r.

Oto cztery formy wsparcia:

Tarcza 7.0 – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Pomoc ta dotyczy przedsiębiorców, których przeważający rodzaj działalności oznaczony jest w PKD (2007) następującymi kodami (stan na 30.11.2020):

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – pola kempingowe

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.12.Z – działalność organizatorów turystyk

Dodatkowo należy wykazać spadek przychodów minimum 40% (będący następstwem wystąpienia COVID-19) w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

Tarcza 7.0 – ponowne świadczenia postojowe

Jednokrotne lub dwukrotne świadczenie postojowe będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy w przeważającym stopniu na dzień 30 listopada prowadzili działalność określoną poniższymi kodami PKD. Drugim warunkiem jest wykazanie spadku przychodów o 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego bądź analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

O jednokrotne świadczenie postojowe wnioskować mogą:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

O dwukrotne świadczenie postojowe wnioskować mogą:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – pola kempingowe

56.10.A – restauracje

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C – pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – organizacja targów i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z – wspomaganie przedstawień

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – działalność muzeów

93.11.Z – działalność obiektów sportowych

93.13.Z – działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z – pozostała działalność sportowa

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B – działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z – pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Tarcza 7.0 – dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

To jednorazowa dotacja na sfinansowanie bieżących kosztów, którą będzie mógł przyznać starosta. By uzyskać tę dotację ponownie trzeba spełnić dwa warunki:

  • Wykazanie spadku przychodu o minimum 40 % w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu bądź analogicznym miesiącu roku poprzedniego oraz
  •  prowadzenia działalności oznaczonej następującymi kodami PKD:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – pola kempingowe

56.10.A – restauracje

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C – pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – organizacja targów i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z – wspomaganie przedstawień

91.02.Z – działalność muzeów

93.11.Z – działalność obiektów sportowych

93.13.Z – działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z – pozostała działalność sportowa

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B – działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z – pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Tarcza 7.0 – zwolnienie ze składek ZUS

By uzyskać zwolnienie ze składek ZUS (za styczeń 2021 bądź styczeń 2021 i grudzień 2020) oprócz konieczności wpisu odpowiedniego PKD należy spełnić następujące warunki:

  1. Wykazać spadek przychodów minimum o 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu bądź analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  2. Złożyć deklarację rozliczeniową za okresy, o których zwolnienie się ubiega.

Za styczeń, ze zwolnienia będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, których przeważające PKD jest wymienione na poniższej liście:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Za styczeń i grudzień:

49.32.Z – działalność taksówek osobowych

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – pola kempingowe

56.10.A – restauracje

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z – przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – działalność fotograficzna

77.21.Z – wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C – pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – organizacja targów i kongresów

85.51.Z – pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A – nauka języków obcych

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – działalność paramedyczna

90.01.Z – wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z – wspomaganie przedstawień

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – działalność muzeów

93.11.Z – działalność obiektów sportowych

93.13.Z – działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z – pozostała działalność sportowa

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B – działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z – pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z – działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Facebook - Logo Instagram - Logo