Turn your device in portrait mode.


Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej staną się podatnikami CIT.

Nowe regulacje sprawią, że osiągane w ramach tej działalności dochody będą opodatkowane w pierwszej kolejności przez spółkę (CIT). Dalsze opodatkowanie nastąpi w momencie dystrybucji zysku do wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy (CIT lub PIT).

Przepisy przejściowe pozwalają spółkom na podjęcie decyzji o wydłużeniu roku obrotowego do 30.04.2021 r. i stosowanie nowych zasad dopiero od 01.05.2021 r.

OPODATKOWANIE SPÓŁKI

Dochody uzyskane przez spółkę będą podlegać opodatkowaniu wg stawki:

  • 9% – jeżeli roczne przychody uzyskiwane przez spółkę nie przekroczą różnowartości 2 mln euro
  • 19% – po przekroczeniu powyższego progu.

OPODATKOWANIE WSPÓLNIKÓW

Wspólnicy spółek komandytowych swoje dochody z tych spółek będą musieli opodatkować jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych – tak samo jak dywidendy ze spółek z o.o. czy spółek akcyjnych. Jeżeli wspólnik jest osobą fizyczną, to będzie musiał zapłacić podatek zryczałtowany w wysokości 19% dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce komandytowej. 

Komplementariusz (wspólnik spółki komandytowej odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń) – będzie miał prawo odliczyć od swojego podatku dochodowego zapłacony przez spółkę podatek CIT, w proporcji do posiadanych przez siebie udziałów. Proporcjonalne odliczenie podatku może być dokonywane przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym Spółka osiągnęła zysk.

Komandytariusz (wspólnik spółki komandytowej odpowiadający za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w wysokości 50% uzyskanych przychodów z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, jednak nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym. Ze zwolnienia nie będzie mógł skorzystać komandytariusz, który:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.”

SPÓŁKI JAWNE

Przepisy ustawy o CIT będzie się stosować również w niektórych spółkach jawnych. Będzie to dotyczyć spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne w sytuacji gdy spółka ta nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku CIT oraz o podatnikach podatku PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub

b) aktualizacji informacji, o których mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

Informacje te należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Niezłożenie powyższych informacji spowoduje, że spółka jawna nieodwracalnie stanie się podatnikiem podatku CIT i pozostanie nim aż do dnia likwidacji bądź wykreślenia z rejestru!

Facebook - Logo Instagram - Logo