Turn your device in portrait mode.


SLIM VAT to projekt uproszczeń przedstawiony przez Ministerstwo Finansów, który ma wejść od przyszłego roku.

Co zyskują firmy?

Zmiany nastąpią w czterech obszarach:

  • Fakturowanie – korekty stawek VAT
  • Eksport
  • Uwspólnienie kursów walut z podatkiem dochodowym
  • Dodatkowe korzyści

Ułatwione fakturowanie

– korekty in-minus:

Projekt SLIM VAT przewiduje wprowadzenie uproszczenia niwelującego konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Oznacza to, że obniżenie podstawy opodatkowania i VAT będzie mogło być dokonane przez podatnika na podstawie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie nowych warunków transakcji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą lub pomiędzy sprzedawcą towarów a nabywcą. Pomniejszenie VAT oraz korekta będą wprowadzone w tym samym okresie, w którym została wystawiona korekta.

– korekty in-plus:

Nowa zmiana wskaże sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających stopę opodatkowania – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia korekty.

Kursy walut

SLIM VAT obejmuje również wprowadzenie spójnych kursów walutowych dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego. Oznacza to, że zarówno do deklaracji VAT jak i PIT/CIT będzie brany pod uwagę kurs walutowy z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi (nie będzie brana pod uwagę data wystawienia faktury, czy tez data zapłaty).

Zmiany w eksporcie

Termin wywozu towarów zostaje przedłużony z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów.

Dla przykładu – jeżeli za eksport towarów odbywający się we wrześniu zaliczka została wpłacona w kwietniu – nie będzie konieczności wystawiania faktury korygującej stawkę.

Dodatkowe korzyści

  • Umożliwione odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  • Termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco przy rozliczeniach miesięcznych zostaje wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych
  • Podwyższenie limitu kwoty na prezenty o małej wartości (nie podlegającej ewidencji) do 20 zł
Facebook - Logo Instagram - Logo