Turn your device in portrait mode.


Przedsiębiorca, który w zeszłym roku otrzymał subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 już niedługo będzie zobowiązany do jej rozliczenia. Dokładny termin rozliczenia zależy od dnia, w którym otrzymał pomoc finansową z PFR. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej należy złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji.

Procedura rozliczenia subwencji będzie następująca:

 1. Propozycja PFR w zakresie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi
  Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji bank za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej przedstawi propozycję PFR. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Przedsiębiorca będzie miał możliwość edytowania oświadczenia dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie tego dokumentu.
 2. Sprawdzenie i uzupełnienie brakujących danych w oświadczeniu
  Nie wszystkie pola formularza będą uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Samodzielnie należy wypełnić oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP), oświadczenie o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach, inne oświadczenia, m.in. o odpowiedzialności karnej.
  Dane zaproponowane przez PFR powinny zostać przez beneficjenta zweryfikowane w odpowiednich urzędach i w przypadku rozbieżności należy je wyjaśnić jeszcze przed podpisaniem i złożeniem oświadczenia.
 3. Podpisanie oświadczenia
  Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.
 4. Decyzja PFR
  Po zweryfikowaniu danych z bazami danych, m.in. ZUS, MF, KAS, KRS, CEiDG, GUS, w ciągu 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, PFR wyda jedną z trzech możliwych decyzji:

decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w wymienionych w regulaminie kodach PKD – link do regulaminu pod artykułem), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji. Subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z harmonogramem spłat przedstawionym przez bank beneficjenta. Kwota subwencji podlegająca zwrotowi będzie spłacana w maksymalnie 24 miesięcznych ratach.

decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej w ciągu 14 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji.

decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:

 • PFR poinformuje o przyczynach takiego stanu rzeczy,
 • wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,
 • po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie PFR:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

Pełny regulamin umorzenia subwencji znajduje się pod poniższym linkiem:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:bb557973-6cda-43fa-8c33-97ed4c48f40c/Regulamin_TF_M%C5%9AP_1.0_umorzenia_13042021_final.pdf

Facebook - Logo Instagram - Logo