Turn your device in portrait mode.


Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowy typ drukarek fiskalnych – kasy online – muszą zakupić w ściśle określonych terminach podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT. Z dniem 1 lipca 2021 r. kolejna grupa przedsiębiorców będzie zobowiązana do stosowania kas online.

Rejestrowanie sprzedaży przy pomocy tradycyjnej kasy fiskalnej od 1 lipca 2021 r. nie będzie już możliwe w stosunku do usług:

  • fryzjerskich
  • kosmetycznych i kosmetologicznych
  • budowlanych
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • prawniczych
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)

Podatnicy, którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mają prawo do ulgi podatkowej. Ulga pozwala czynnym podatnikom VAT na odliczenie w deklaracji VAT kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących online, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT muszą złożyć stosowny wniosek o ulgę do urzędu skarbowego. Z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, dla którego jest to pierwszy zakup kasy jak również przedsiębiorca, na którego został nałożony obowiązek wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online, niezależnie od tego, czy już wcześniej skorzystał z takiej ulgi.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odroczenie terminu na wymianę kasy. Zgodnie z art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Uzasadniony wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed terminem na wymianę kasy, a więc najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. We wniosku należy wskazać nowy termin wymiany kasy oraz opisać okoliczności przemawiające za odroczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku otrzymania decyzji odmownej i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online z przekroczeniem terminu ustawowego podatnik utraci prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas online.

Przedsiębiorcy, którzy nie zostali wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT, nie muszą spieszyć się z wymianą kasy. Niemniej jednak od 2023 r. w sprzedaży będą już tylko kasy online. Branże nieobjęte obowiązkiem wymiany będą mogły korzystać z kas starszego typu do momentu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Facebook - Logo Instagram - Logo