Turn your device in portrait mode.


Tarcza 6.0 to kolejna pomoc finansowa dzięki której można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Należy złożyć wniosek drogą elektroniczną. Można to wykonać na dwa sposoby:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl

We wniosku (RSP-DD) należy zaznaczyć, że występujesz o kontynuację wypłaty świadczenia. Ponadto przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Warto jednak pamiętać, że nie można złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składany jest wniosek pierwszy raz.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Od 30 grudnia można ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Od 30 grudnia można także ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r. Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

Od 30 grudnia do 31 stycznia płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeśli płatnik spełni następujące warunki:

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku).

Od 1 stycznia 2021r. osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.  Wynosi ono 2080zł, jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Ponadto mikro i mali przedsiębiorcy mogą także skorzystać z dotacji w wysokości do 5 tys. zł oraz dopłat do miejsc pracy – 2 tys. zł do każdego przez trzy miesiące. Innym możliwym rozwiązaniem jest zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku. Z powyższych rozwiązań skorzystać mogą firmy działające w następujących branżach:  gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej. Przedsiębiorcy zainteresowani dotacją mogą złożyć wniosek na stronie internetowej praca.gov.pl. Muszą jednak pamiętać o tym, że pomoc przysługuje osobom prowadzącym działalność co najmniej przez trzy miesiące od udzielenia wsparcia. Jeśli chodzi o dofinansowanie miejsc pracy, to należy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki: na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych w przepisach rodzajów działalności; na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej. Ponadto przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Facebook - Logo Instagram - Logo