Turn your device in portrait mode.


Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na nieruchomości jest miejsce, w którym położona jest nieruchomość czyli Polska.

Nabywca usługi ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług (jako import usług), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
b) usługobiorcą jest:

  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Najem prywatny na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest działalnością gospodarczą, a zatem wynajmujący występuje w tej transakcji jako podatnik.

Jednocześnie informujemy, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Natomiast dostawę mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi związane z odprowadzaniem ścieków, towarzyszące najmowi nieruchomości, co do zasady należy traktować jako odrębne świadczenie od usługi najmu. Sytuacja taka wystąpi, gdy:

  • wynajmujący przeniesie na najemcę poniesione koszty z tytułu nabycia mediów od podmiotów trzecich (tzw. refakturowanie),
  • najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobu korzystania z mediów tzn. gdy najemca może decydować o ilości zużytych mediów, które są rozliczane wg wskazań liczników lub ryczałtem. Od najemcy jest wtedy pobierana stała kwota za najem oraz dodatkowa kwota zmienna uzależniona od ilości zużycia.

W związku z powyższym, jeżeli dostawa mediów traktowana jest jako odrębne świadczenie, dla dostawy mediów stosuje się stawki podatku VAT właściwe dla konkretnego świadczenia.

Dodatkowo informujemy, że zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, zwalnia się sprzedaż, jeżeli jej przewidywana wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.
Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy w trakcie roku podatkowego ww. kwotę, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Powyższego zwolnienia nie stosuje się do podatników m.in. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Wobec powyższego, jeżeli podatnik nie ma siedziby (miejsca zamieszkania) na terytorium kraju, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT do limitu sprzedaży i ma obowiązek opodatkować odprzedaż mediów właściwą stawką podatku VAT.

Ponadto informujemy, że wszyscy podatnicy VAT czynni mają obowiązek:

  • prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej – przy użyciu programów komputerowych oraz
  • przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT z deklaracją)

Powyższy obowiązek nie dotyczy podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9.

Zatem, jeżeli usługę nabywa polski podatnik od podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to nabywca ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług jako import usług. W związku z tym świadczący usługę nie ma obowiązku rejestracji do podatku VAT.
Natomiast, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej to na świadczącym usługę spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT i rejestracji. W pliku JPK_VAT z deklaracją należy wykazać oprócz sprzedaży opodatkowanej, również sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9

Facebook - Logo Instagram - Logo