Turn your device in portrait mode.


Od 1 lutego 2020 r. więcej firm może skorzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z Małego ZUS Plus.

Przedsiębiorca, którego przychody osiągnięte w 2019 roku nie przekroczyły 120 000 zł może opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli działalność prowadzona była tylko przez część 2019 r. limit przychodu jest odpowiednio niższy. Do obliczenia progu przychodu należy zastosować poniższą proporcję:

120 000 / 365 dni x liczba dni kalendarzowych w których prowadzona była działalność

Warunkiem skorzystania z Małego ZUS Plus jest również prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Nie możesz skorzystać z Małego ZUS Plus jeśli spełniasz wyżej opisane warunki, ale:

  • Rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
  • Spełniasz warunki do preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne,
  • Podlegasz ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  • Wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • Masz prawo do skorzystania z Ulgi na start lub z Preferencyjnego ZUS,
  • W poprzednim roku prowadziłeś działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód bądź
  • W poprzednim roku prowadziłeś działalność jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
  • W poprzednim roku prowadziłeś działalność jako osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Z Małego ZUS Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu 36 miesięcy wliczasz również Mały ZUS z 2019r o ile z niego korzystałeś.

Oczywiście ulgi w opłacaniu składek ZUS, takie jak Mały ZUS Plus są dobrowolne i należy pamiętać, że płacenie niższych składek ZUS ma wpływ na wysokości świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Świadczenia te, obliczane są od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Oznacza to, że jeśli będziesz wpłacać niższe składki otrzymasz też niższe świadczenia.

Do Małego ZUS Plus należy zgłosić się do 2 marca 2020 r.

By to zrobić, należy:

  • Wyrejestrować się z ZUS (z aktualnego kodu) – za pomocą formularza ZUS ZWUA,
  • Zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (na kod 05 90 lub 05 92) – za pomocą formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

Jeśli działalność jest odwieszona po 22 lutym, to na zgłoszenie do Mały ZUS Plus mamy 7 dni.

Po zgłoszeniu do Mały ZUS Plus należy w pierwszej deklaracji rozliczeniowej obejmującej okres zgłoszenia przekazać informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formach opodatkowania działalności gospodarczej i podstawie wymiaru składek. Na żądanie ZUS należy w ciągu 14 dni przedstawić dokumenty, które do tego uprawniają – inaczej grozi nam kara i powrót na normalny ZUS za cały rok.

Facebook - Logo Instagram - Logo