Turn your device in portrait mode.


10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 (sygn. akt C-895/19) dotyczący opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług. Trybunał orzekł, że polskie przepisy ustawy o VAT skutkujące naliczeniem odsetek, gdy podatnik z winy dostawcy rozliczy WNT z opóźnieniem są niezgodne z Dyrektywą VAT. Po publikacji wyroku firmy mogą korygować rozliczenia podatkowe i wnioskować o zwrot odsetek.

WNT i import usług zgodnie z Dyrektywą VAT są czynnościami neutralnymi w zakresie podatku VAT. Od 2017 roku obowiązywał w Polsce przepis, który w przypadku wykazania takich transakcji po upływie trzech miesięcy, nakazywał VAT należny rozliczać wstecznie a możliwość odliczenia tego podatku była dopiero w bieżącej deklaracji. Skutkiem takich rozliczeń u wielu przedsiębiorców powstawały zaległości podatkowe i związane z tym odsetki. Korzystny dla polskich podatników wyrok TSUE pozwala na rozliczanie VAT należnego i naliczonego w tym samym miesiącu. Ponadto wyrok otwiera drogę do odzyskania odsetek, które zostały niesłusznie wyegzekwowane przez organy podatkowe.

Aby odzyskać zapłacone odsetki konieczne będzie wystąpienie do urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Oprócz zwrotu nadpłaty będą przysługiwały odsetki a oprocentowanie będzie zależne od dnia złożenia wniosku:

  • Wniosek złożony do 9 czerwca 2021 r.  – oprocentowanie od niesłusznie zapłaconych odsetek naliczane będzie od dnia powstania nadpłaty (tj. dnia zapłaty nienależnych odsetek) do dnia zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.
  • Wniosek złożony po 9 czerwca 2021 r. – oprocentowanie liczone będzie od dnia powstania nadpłaty do 9 czerwca 2021 r. tj. do 30 dnia od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Złożenie wniosku do 9 czerwca 2021 r. daje szansę na uzyskanie wyższej kwoty odsetek.

W przypadku gdy wobec podatników prowadzone były postępowania podatkowe lub sądowo-administracyjne, są oni uprawnieni do złożenia wniosku o wznowienie tych postępowań. W przypadku postępowania podatkowego termin na złożenie wniosku to 10 czerwca 2021 r., zaś w przypadku postępowań sądowo-administracyjnych – 10 sierpnia 2021 r. Wznowienie postępowań będzie mogło być podstawą uchylenia nałożonych sankcji.

Pełna treść wyroku znajduje się pod poniższym linkiem:

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-895/19&language=PL

Facebook - Logo Instagram - Logo