Turn your device in portrait mode.


Od 16 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków o grant na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców z Wielkopolski. Projekt realizuje Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.

DLA KOGO GRANT?

Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

 1. są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);
 2. prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;
 3. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 5. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 6. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Wysokość grantu jest zależna od liczby zatrudnionych pracowników i jest wyliczana wg poniższego wzoru:

gdzie x oznacza liczbę zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.

Jak z powyższego wynika miesięczna wartość grantu dla osoby samozatrudnionej wyniesie 7845,11 zł. Środki będą wypłacane przez 3 miesiące. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Przykładowo mogą to być:

 • koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
 • czynsz za wynajem lokali,
 • opłaty za media,
 • zakup towarów handlowych,
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
 • zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
 • paliwo,
 • spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).

JAK WNIOSKOWAĆ?

Wniosek o grant wypełniany jest wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym pod adresem http://www.grant.warp.org.pl.

Facebook - Logo Instagram - Logo