Turn your device in portrait mode.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, który gromadzi i przetwarza informację o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr jest jawny i ogólnodostępny – każda osoba ma wgląd w strukturę właścicielską firm.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są zobowiązane:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 512 i 685)

Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki?

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku osób prawnych, ustawodawca wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego przyjmuje:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawującą definicję jednostki dominującej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

W przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach, za beneficjenta rzeczywistego należy uznać osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Informacje, które podlegają zgłoszeniu do Rejestru to:

 • dane identyfikacyjne spółek: nazwa(firma), forma organizacyjna, siedziba, nr w KRS, NIP;
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia (gdy osoba nie posiada numeru PESEL), informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Nowo powstałe spółki informacje do Rejestru mają obowiązek zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Spółki, które powstały przed wejściem w życie art. 194 ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy mogą zgłaszać beneficjentów rzeczywistych od 13 października 2019 r przez pół roku. Zmiany zgłoszonych informacji powinny być zaktualizowane w terminie 7 dni od ich powstania.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom. Przykładowo nie można upoważnić do tej czynności np. głównego księgowego.

Zgłoszenie dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Ministra Finansów publicznych. Zgłoszenie podpisywane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP oraz zawiera oświadczenie o prawdziwości informacji zgłaszanych do rejestru.

Osoba dokonująca zgłoszenia informacji oraz jej aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem do rejestru nieprawidłowych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru.

Tutaj wypełnisz zgłoszenie oraz wyszukasz beneficjentów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Edit: Z uwagi na panującą pandemie termin zgłoszenia został przesunięty na 13 lipca 2020 roku.

Facebook - Logo Instagram - Logo