Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, spółdzielni socjalnych jeżeli ich przychody za rok poprzedni nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro lub żaden ze wspólników nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie KPIR przez Open Profit obejmuje między innymi:

 • ewidencję przychodów i kosztów
 • kontrolę dokumentów
 • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne
 • ewidencję wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • przygotowanie i wysłanie do klienta informacji dotyczącej wysokości miesięcznych lub kwartalnych kwot z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i podatek od towarów i usług (VAT) jak również z tytułu podatków lokalnych
 • przygotowanie i wysłanie do odpowiednich urzędów prawem wymaganych deklaracji, informacji i sprawozdań (urząd skarbowy, ZUS, GUS, NBP itd.)
 • sporządzanie zeznania rocznego i przesłanie drogą elektroniczną do odpowiedniego urzędu skarbowego
Opis usługi Cena netto
Miesięczny koszt obsługi księgowej:
– do 15 dokumentów* 189 zł
– do 30 dokumentów 259 zł
– do 60 dokumentów 369 zł
– do 100 dokumentów 479 zł
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika / umowa o pracę i umowa o dzieło 55 zł / pracownik
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika / umowa zlecenie z ZUS 45 zł / pracownik
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika / umowa zlecenie bez ZUS 35 zł / pracownik
Doradztwo i przygotowanie wniosku o założenie działalności w CEIDG w imieniu Klienta 180 zł
Doradztwo księgowy lub specjalista d/s kadr i płac 175 zł / godzina
Doradztwo prawnik lub doradca podatkowy 250 zł / godzina
Prace dodatkowe na życzenie Klienta / asystowanie przy kontroli 120 zł / godzina
Korekty deklaracji podatkowych spowodowane opóźnieniem w dostarczaniu dokumentów i/lub informacji przez Klienta 95 zł / godzina
Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczeń z urzędów i ZUS 50 zł / szt. + opłaty skarbowe

* definicja dokumentu:

 • faktury sprzedaży
 • faktury/rachunki kosztowe
 • polecenia księgowania
 • faktury wewnętrzne (tworzone do dokumentów transakcji EU)
 • dokumenty kasowe (KW, KP, delegacje)
 • dokumenty magazynowe (PZ, WZ, RW itp.)