Turn your device in portrait mode.


Przypominamy, że 30.04.2019 jest ostatecznym terminem złożenia rocznych zeznań podatkowych!

 

Z podatku dochodowego rozliczyć się muszę osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujące na etacie jak również te, które uzyskują przychody z umów cywilno-prawnych. Ogólnie mówiąc, wszyscy Ci którzy uzyskują przychody.

Do końca kwietnia mamy czas by złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym następujące rozliczenia roczne:

PIT-36 – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczający dochody według zasad ogólnych (skali podatkowej)

PIT-36L – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów

PIT-37 – podatnicy, który uzyskali przychody z tytułu umów o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych, pobierający emerytury i renty

PIT-38 – podatnicy którzy w roku podatkowym uzyskali przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach

PIT-39 – podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

 

Jak możemy umniejszyć podatek dochodowy?

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym  (PIT-37, PIT-36, PIT-36L) mogą odliczyć od dochodu składki ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składki zdrowotne (7,75% podstawy).

Osoby rozliczające PIT-36 i PIT-37 mogą skorzystać z ulg i odliczeń które pomniejszą dochód lub  podatek dochodowy. Do najczęściej stosowanych ulg można zaliczyć:

Ulga prorodzinna – przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym bądź rodzicom zastępczym mieszkającym z dzieckiem. Odliczenie przysługuje na każde niepełnoletnie dziecko oraz dziecko do 25 roku życia, które kontynuuje naukę i jego dochód nie przekracza 3 089 zł. Za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej przysługuje 92,67 zł odliczenia (w przypadku jednego lub dwojga dzieci). Ulga na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie a na czwarte i każde kolejne 225zł. Ulgę tą odliczamy od kwoty podatku.

Darowizny – to, że pomaganie się opłaca widać nawet z rozliczaniu się z przychodów z Urzędem Skarbowym. Możemy bowiem od kwoty podatku odliczyć darowizny wpłacone na Organizacje Pożytku Publicznego oraz Kult religijny. Darowizny muszę być udokumentowane potwierdzeniem wpłaty na rachunek obdarowanego a w przypadku darowizny niepieniężnej konieczne jest posiadanie zaświadczenia o przyjęciu darowizny.  Odliczyć darowizny możemy w całej kwocie, jednak tylko do wartości nieprzekraczającej 6% dochodu w roku podatkowym.  Darowiznę tę możemy odliczyć również z deklaracji PIT-28.

Ulga na Internet – podatnik opłacający Internet może skorzystać z obliczenia kwoty zapłaconej z tego tytułu jednak nie więcej 760 zł na rok. Ulgę odlicza się od dochodu i można z niej skorzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata.

Ulga rehabilitacyjna – Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby rozliczające się według skali, czyli na formularzu PIT-36 lub PIT-37. W tym przypadku odpowiednią kwotę ulgi należy odliczyć od dochodu podatnika. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby je utrzymujące, spokrewnione lub z nimi spowinowacone.

 

Skorzystać można również  z ulg: dla krwiodawców, na nowe technologie oraz wpłaty na IKZE.

Facebook - Logo Instagram - Logo