Turn your device in portrait mode.


Wielu drobnych przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w prywatnym mieszkaniu lub domu. Czy mogą zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją tego mieszkania, takie jak czynsz, prąd, gaz, wywóz nieczystości, odsetki od kredytu mieszkaniowego? Do niedawna było to możliwe pod warunkiem wyodrębnienia na cele działalności gospodarczej całkowicie oddzielnego pomieszczenia, z przeznaczeniem wyłącznie na cele firmowe. Część przedsiębiorców rezygnowała z tego rozwiązania, gdyż nie było ono korzystne z punktu widzenia podatku od nieruchomości. Stawka podatku od nieruchomości od pomieszczeń wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej jest wielokrotnie wyższa od stawki dla powierzchni wykorzystywanej do celów mieszkaniowych. Zgodnie z interpretacją wyższa stawka nie ma zastosowania w przypadku, gdy mieszkanie wykorzystywane jest zarówno do celów firmowych, jak i do celów mieszkalnych.

Aktualnie w celu zaliczenia części wydatków mieszkaniowych do kosztów firmy nie trzeba mieć całkowicie wyodrębnionego na ten cel pomieszczenia. Wystarczy określić procentowo, w jakiej części mieszkanie lub dom będzie wykorzystywane dla firmy i w takiej części zaliczać ponoszone wydatki mieszkaniowe do kosztów.

Fragment odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 16957 z dnia 14.12.2017r.:

Przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Fragment Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21.12.2017r. nr 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES

Wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Facebook - Logo Instagram - Logo