Turn your device in portrait mode.


1.  Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchownych.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym,
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.,
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

2.  Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID ? 19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty 15 681 zł,
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 15 681 zł,
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT,
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności,
 • Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

3. Dofinansowanie CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (art. 15zzc specustawy)

Pomoc dla samozatrudnionych (wpis do CEIDG + brak pracowników);

 • Spadek obrotów gospodarczych (przychodów/sprzedaży) co najmniej 30% obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku,
 • Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS (chyba że umowa/decyzja o rozłożeniu na raty lub prolongacie zaległości),
 • Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Co zyskasz?

 • wielkość spadku obrotów determinuje kwotę dofinansowania:
  • spadek o 30%: dofinansowanie m-c = 50% minimalnego (1.300 zł brutto)
  • spadek o 50%: dofinansowanie m-c = 70% minimalnego (1.820 zł brutto)
  • spadek o 80%: dofinansowanie m-c = 90% minimalnego (2.340 zł brutto)
 • przyznawane przez starostę na okres max 3 m-cy (może zostać wydłużony)

Wniosek składany do PUP, w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu;

Dofinansowanie wyłączone w stosunku do kosztów finansowanych z innych środków publicznych

OBOWIĄZEK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI przez czas otrzymywania dofinansowania i po jego zakończeniu przez czas równy temu okresowi (max 6 m-cy) ? naruszenie: zwrot dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia.

4.  Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

 • Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15 681 zł
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.
 • Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.
 • Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Źródła:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/3264468

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488

https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/zasady.pdf/43456c5c-1964-4367-a577-d270bf833703?t=1585862095687

Facebook - Logo Instagram - Logo