Turn your device in portrait mode.


W ramach programu firma może ubiegać się o pożyczkę finansowaną z PFR z możliwością umorzenia aż do 75% jej wartości.

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm zatrudniających do 249 pracowników jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.

Istnieje również Tarcza finansowa dla Dużych Firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Aby otrzymać subwencję, Duża Firma musi złożyć wniosek bezpośrednio na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju przez formularz zgłoszeniowy.

I. Kto może skorzystać z programu dla Mikrofirm:

Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla Mikrofirm, jeśli spełniasz wszystkie poniższe wymagania:

 • 31 grudnia 2019 r. posiadałeś status mikrofirmy, czyli spełniałeś warunki:
 • zatrudniałeś co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela),
 • Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln EUR;
 • w związku z pandemią Twoje przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;
 • prowadziłeś działalność 31 grudnia 2019 r.;
 • w dniu złożenia wniosku prowadzisz działalność, nie otworzyłeś likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, nie zostało otwarte wobec Twojego przedsiębiorstwa postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość;
 • posiadasz rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rozliczałeś podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli okres jest krótszy niż 2 lata, w czasie, kiedy prowadziłeś działalność;
 • nie prowadzisz działalności jako instytucja kredytowa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, firma inwestycyjna, instytucja pożyczkowa, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz emerytalny, fundusz inwestycyjny i inne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania oraz podmiot zarządzający aktywami, dostawca usług płatniczych oraz inna instytucja finansowa, a także agencja ratingowa;

Obliczenie kwoty subwencji dla Mikrofirm:

 • 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;
 • 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.
 • Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

Otrzymana przez mikrofirmę pożyczka może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • 50% subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie odpowiednio wyższy.

II. Kto może skorzystać z programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach programu dla MŚP, jeśli spełniasz wszystkie poniższe wymagania:

 •  31 grudnia 2019 r. posiadałeś status MŚP, czyli spełniałeś warunki:
 • zatrudniałeś do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela)
 • Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy czym nie posiadałeś statusu mikrofirmy;
 • w związku z pandemią Twoje przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;
 • spełniasz pozostałe warunki, które są tożsame z warunkami dla Mikrofirmy (punkt I. opracowania)

Obliczenie kwoty subwencji dla MŚP:

 • 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;
 • 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

Otrzymana przez MŚP pożyczka może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • 25% subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie odpowiednio wyższy.
 • 25% subwencji jest bezzwrotnew zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży

Przeznaczenie pomocy

Subwencje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności z wyłączeniem wykorzystania na przejęcie innego przedsiębiorcy. Można z tych pieniędzy przedterminowo spłacić posiadane już kredyty do 25 proc. ich wartości. Środków z subwencji nie można przeznaczyć na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

Spłata nieumorzonej subwencji

 • Kwota subwencji finansowej jest nieoprocentowana.
 • Spłata subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Kwota subwencji finansowej będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach. Wraz z decyzją PFR o wysokości kwoty spłaty subwencji finansowej zostanie udostępniony Przedsiębiorcy harmonogram spłaty.

Pełne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR znajdują się na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju https://pfr.pl

Facebook - Logo Instagram - Logo