Turn your device in portrait mode.


Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorca płacąc przelewem za faktury może korzystać z nowego mechanizmu – split payment.

Mechanizm podzielonej płatności polega zasadniczo na tym, że podatnik VAT może dokonać płatności za nabywane towary i usługi w dwóch częściach – cenę netto na rachunek związany z działalnością podmiotu, natomiast kwotę odpowiadającą podatkowi od towarów i usług na specjalny wydzielony rachunek w tym samym banku, nazywany rachunkiem VAT. Podzieloną płatnością mogą być również zwracane kwoty wynikające z korekt faktur (in minus).

Rachunek VAT – jest otwierany przez bank automatycznie. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia z posiadaczem rachunku rozliczeniowego dodatkowej umowy oraz jest wolne od opłat i prowizji. Do rachunku VAT nie wydaje się karty ani żadnego innego instrumentu płatniczego.

Podzielona płatność następuje za pomocą „komunikatu przelewu”. Podatnik – nabywca w dalszym ciągu będzie wypełniał jeden dokument, tj. dedykowany komunikat przelewu, na którym wskazane będą dwie kwoty: kwota wartości sprzedaży netto oraz kwota podatku. Bank dokona natomiast czynności mających na celu przekazanie wpłacanej kwoty na właściwe konta podmiotu.

Mimo że podatnik jest właścicielem zarówno rachunku rozliczeniowego, jak i specjalnego rachunku VAT, posiada ograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT. Kwota VAT wykazana na rachunku VAT może zostać wykorzystana jako:

  • zapłata podatku VAT kontrahentom na podstawie posiadanej faktury zakupu,
  • zwrot nienależnie otrzymanych środków na rachunek VAT,
  • zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego,
  • transfer środków z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT tego samego posiadacza,
  • transfer środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy -wyłącznie po wyrażeniu zgody przez naczelnika urzędu skarbowego.

Split payment jest mechanizmem dobrowolnym. Nie jest wymagana zgoda wystawcy faktury. Zachętą do stosowania split paymentu jest m.in. możliwość uzyskania szybszego zwrotu VAT – w terminie 25 dni zamiast standardowych 60 dni.

Facebook - Logo Instagram - Logo