Turn your device in portrait mode.


Krótkie kompendium wiedzy na temat ,,Małego ZUS”.

MAŁY ZUS  czyli możliwość obniżenia podstawy składek emerytalno-rentowych do ZUS, które obowiązuje od 01.01.2019 roku

  1. Kogo dotyczy:

– osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w tym wspólników spółki cywilnej, i które

– osiągnęły w roku poprzednim (tj. w 2018 ) przychód mniejszy niż 63.000,00 zł (tj. 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku)

  1. Nie dotyczy osób, które:

– działalność prowadziły krócej niż 60 dni w roku poprzednim tj. w 2018,

– rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

– podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub spółki z o.o.),

– spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek,

– wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego będąc pracownikiem,

Oraz

– twórców, artystów,

– osób wykonujących wolny zawód (które nie zarejestrowały się w CEIDG),

– osoby prowadzącej publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

  1. Jak przystąpić:

– pierwszy krok – wyrejestrowanie z dotychczasowego kodu,

– drugi krok – zarejestrowanie z nowym kodem -0590 lub 0592 (dla rencistów). Prowadzący działalność, którzy są zgłoszeni tylko do zdrowotnego bo mają np. dodatkowo umowę o pracę, też powinni się przerejestrować jeżeli spełniają pozostałe przesłanki (ponieważ może się okazać, że w ciągu roku będą musieli opłacać składki społeczne, jeżeli nie zrobią tego teraz tj. do 08.01.2019 to nie skorzystają z tej możliwości w 2019 roku), ale jeżeli np. umowa o pracę trwać będzie cały rok, a osoba zostanie zarejestrowana z kodem ,,Małego ZUS”, to już upłynie limit 12 miesięcy z 36 miesięcy kiedy to można korzystać z tej ulgi,

– trzeci krok – ustalenie podstawy do ZUS (ustalony, przecięty przychód z działalności w 2018 roku należy pomnożyć przez współczynnik podany przez prezesa ZUS, wynik zaokrąglamy w górę lub w dół w odniesieniu do 0,5 gr)  wszystko wg ustalonego wzoru; ustalona kwota nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

  1. Kiedy wysłać nowe zgłoszenie :

– do 08.01.2019 – jeżeli jest kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej (dla osób z ,,dużym” ZUS),

– do 08.01.2019 – jeżeli z dniem 31.12.2018 zakończony został okres ulgi ,,preferencyjnych składek”,

– od pierwszego dnia kiedy w trakcie roku zakończony został okres ulgi ,,preferencyjnych składek”,

– od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

  1. Jak długo można korzystać z tej ulgi:

– przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych,

– pierwszy miesiąc, od którego zaczynamy liczyć to jest miesiąc, w którym zgłosiliśmy się do  ,,Małego ZUS” (bez względu ma dzień zgłoszenia).

  1. Obowiązki związane z ulgą:

– należy przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,

– przedstawienie na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu w terminie  14 dni od doręczenia wezwania.

  1. Rezygnacja:

– zrezygnować z nowej ulgi można w każdym czasie ale rezygnacja jest nieodwołalna tzn. że w roku, w którym zrezygnowałeś z tej ulgi nie będzie można ponownie się zgłosić. Zgłoszenie będzie możliwe dopiero od następnego roku.

  1. Konsekwencje ulgi:

– ,,Mały ZUS” jest dobrowolny, można ale nie trzeba z niego skorzystać. Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi wpłynie na wysokość świadczeń, m.in. emeryturę, rentę czy zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy. Świadczenia te są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

9. Kalkulator do obliczenia niższej podstawy ZUS:

https://www.eskladka.pl/Calculator

Facebook - Logo Instagram - Logo