Turn your device in portrait mode.


Nareszcie właściwa decyzja zmniejszająca trzykrotnie ilość operacji finansowych a tym samym i koszty, mniej uciążliwa dla przedsiębiorców i płatników składek.

 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych co do zasady wchodzi w życie 13 czerwca br. (dotyczy to definicji oraz zmian porządkujących przepisy dotychczasowe bądź dodających w tym celu nowe przepisy).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy stanowiące, iż należności z tytułu składek opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych numer rachunku składkowego oraz regulacje dotyczące numeru rachunku składkowego dla płatnika składek.

Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Teraz są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Facebook - Logo Instagram - Logo